Regulamente Campanii

REGULAMENTUL Campaniei comerciale
Giveaway Meticulos şi Inteligent: Câştigă un bloc multipriză Legrand pentru zona TV
(12 – 16 mai 2022)
Art. 1 - Organizatorul
1.1 Organizatorul campaniei promotionale Giveaway Meticulos şi Inteligent: Câştigă un bloc multipriză Legrand pentru zona TV (denumita in continuare "Campania") este S.C. LEGRAND S.R.L. (denumita in continuare "Organizator"), cu sediul social in Bucuresti, Strada Gara Herastrau, Nr. 4D, Complex Green Court, Corp C, Et. 2, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17143/2004, Cod Unic de Inregistrare RO 16874112.
Campania se deruleaza prin intermediul WHITE IMAGE LOYALTY S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu Nr 4, Etaj 2, Ap 3, Camera 4, inregistrata la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/926/2013, Cod Unic de Inregistrare RO 31146120, in calitate de Agentie imputernicita, denumita in cele ce urmeaza "Agentie". Pe perioada Campaniei, Împuternicitul Organizatorului, WHITE IMAGE LOYALTY S.R.L., va coordona extragerea, validarea şi contactarea câştigătorilor şi va acţiona ca Împuternicit al Organizatorului (S.C. LEGRAND S.R.L.).
1.1.2 In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, confidentialitatea datelor este asigurata de catre organizator.
1.1.3. Organizatorul Campaniei, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor cu stricta respectare a legislaţiei în domeniul protecţiei datelor.
1.1.4. Organizatorul Campaniei colectează, stochează şi prelucrează date cu caracter personal ale Participanţilor pe care aceştia le furnizează în mod direct pentru scopuri legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei.
1.1.5. Organizatorul Campaniei colectează, stochează şi prelucrează urmatoarele date cu caracter personal ale Participanţilor (nume, prenume, telefon, adresa fizica, data naşterii) furnizate în mod direct de către aceştia, la momentul validarii castigatorului.
1.1.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate mai sus, se realizeaza strict conform Politicii de Confidentialitate disponibila în platforma Instagram şi strict pentru scopuri legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei organizate de catre Organizator împreună cu îndeplinirea obligaţiei legale care incumba în sarcina Organizatorului.
1.1.7 Scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a Organizatorului si trimiterea de mesaje de informare si publicitate, catre Participantii inscrisi prin diverse mijloace de comunicare ale postei electronice. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai sau altor persoane nominalizate prin prezentul regulament.
1.1.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri are la bază interesul legitim al Organizatorului si acceptul dumneavoastra in acest sens.
1.1.9. Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.
Datele cu caracter personal ale Participanţilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului care asistă la organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi realizării scopurilor menţionate mai sus.
1.1.10. Furnizarea de către participanţi a datelor cu caracter personal poate fi o obligaţie legală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract şi este necesară pentru a putea beneficia de premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condiţiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora poate atrage imposibilitatea participării valabile la această Campanie.
1.1.11. În legătură cu această prelucrare de date, aveţi urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita, dupa cum urmeaza:
-
dreptul de acces (Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului din Romania, o data pe an, in mod gratuit, Organizatorul va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora);
-
dreptul de intervenţie, care cuprinde dreptul de a solicita (i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, (ii) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor legii.
-
de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, care cuprinde dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care vizeaza un Participant sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop;
-
de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, care presupune că orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine: a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte de a vă adresa instanţelor de judecată,pentru apărarea oricăror drepturi garantate;
-
de a depune plângeri la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
-
dreptul la restricţionarea prelucrării. Acesta presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor;
-
dreptul la portabilitatea datelor. Acesta din urma presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Organizator.
De asemenea, dacă alegeţi să oferiţi consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul să-l retrageţi în orice moment.
1.1.12. Prin înscrierea la această Campanie, Participanţii iau la cunoştintă că numele şi prenumele Participanţilor câştigători şi premiile acordate acestora pot fi publicate de Organizator, conform cerinţelor legale relevante.
1.1.13. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresaţi: legrand.romania@legrand.ro
1.1.14. Prin înscrierea în aceasta Campanie în modalităţile prevăzute de Regulament, Participanţii au luat la cunoştinţă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în condiţiile descrise în prezenta Secţiune.
1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.2.1 Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Art. 2 - Durata şi locul de desfăşurare al Campaniei
2.1. Campania este desfasurata pe internet, pe pagina de Instagram Cugetari Meticuloase (@cugetari.meticuloase) - https://www.instagram.com/cugetari.meticuloase/
2.2. Campania va incepe pe data de 12 mai 2022, ora 10:00 si va dura pana pe data de 16 mai 2022, ora 23:59.
Art. 3 - Drepturile de participare
3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice ("Participantii") cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au peste 18 ani.
3.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii companiei LEGRAND ROMANIA
• angajatii companiei SC WHITE IMAGE LOYALTY SRL
• asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale in ale caror magazine se desfasoara promotia.
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.
• de asemenea, rudele de gradul I si II ale angajatilor companiilor implicate in organizarea concursului nu au dreptul de a participa la Campanie.
Art. 4 - Mecanismul desfăşurării Campaniei
4.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie
4.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Art. 3 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 2.2 de mai sus;
(3) Pentru a intra la tragerea la sorti participantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa detina un cont activ pe platforma Instagram;
- sa dea follow paginii de Instagram Legrand Romania
- sa acceseze pagina de Instagram Cugetari Meticuloase (@cugetari.meticuloase) - https://www.instagram.com/cugetari.meticuloase/
- sa lase un comentariu la postarea care anunta concursul in format text in care sa detalieze despre
pasiunea pentru organizare;
- este permisa inscrierea in concurs cu un singur cont de instagram per participant;
- dupa realizarea acestor pasi, participantul/participanta este eligibil/a pentru tragerea la sorti.
Materialele inscrise - textul- trebuie să respecte următoarele cerinţe pentru a fi acceptate în campanie:
să nu includă conţinut licenţios, imoral, discriminatoriu sau antisocial;
să nu conţină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, etnie, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
să nu conţină ameninţări către nicio tertă persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viaţa privată şi/sau alte drepturi ale niciunei terţe persoane, firme sau entitate şi să nu încalce în niciun alt mod legislaţia şi reglementările aplicabile;
să nu conţină referiri sau imagini cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate;
să nu conţină aluzii/referiri directe sau indirecte la mărci de ţigarete sau alcool;
să respecte tematica campaniei aşa cum este descrisă pe pagina de Instagram Cugetari Meticuloase (@cugetari.meticuloase) - https://www.instagram.com/cugetari.meticuloase/
să fie originale şi să nu conţină elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
să fie realiste, fără texte, logo-uri sau orice alte materiale care implică drepturi de autor sau care nu aparţin participantului;
să nu aducă un prejudiciu de imagine a brandului;
Nu vor fi luate în considerare textele transmise, dar fără a se limita, în următoarele condiţii:
-
Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei campaniei;
-
Textul nu respectă tematica campaniei;
-
Textul nu respectă cerinţele menţionate mai sus în cadrul secţiunii 4.
-
Dacă acestea au fost efectuate prin tentative de fraudă sau prin oricare alte modalităţi şi/sau echipamente electronice şi/sau software decât cele indicate de către Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile şi termenii Regulamentului.
Art. 5 - Premiile Campaniei
5.1. Premiile constau in doua Blocuri Multipriza Legrand pentru zona TV cu o valoare de 471 lei + TVA / premiu.
Blocul multipriza pentru zona TV permite alimentarea pana la 8 dispozitive si organizarea cablurilor. De asemenea, protejeaza dispozitivele multimedia impotriva trasnetelor datorita protectiei la supratensiune integrate.
Caracteristici produs:
  • 4 prize 2P+ T
  • 4 prize 2P
  • Intrerupator iluminat
  • Protectie la supratensiune cu indicator LED
  • Cablu 2 m
Castigatorii vor fi anuntati in urma extragerii din data de 18 mai 2022.
Premiile se vor expedia câştigătorilor la adresele comunicate de către câştigători, ulterior încheierii procesului de validare a câştigătorilor, dar nu mai târziu de 20 de zile lucrătoare de la data publicării câştigătorilor.
Tragerea la sorţi se va realiza pe data de 18 mai 2022 prin intermediul unui software care va desemna în mod aleator câstigătorii şi rezervele dintr-o bază de date ce conţine toate înscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial. Participanţii care au fost desemnaţi câstigători vor fi contactaţi printr-un reply la comentariul înscris pe Instagram in data de 18 mai 2022, dar si prin intermediul unui story pe paginile de Instagram Legrand Romania si Cugetari Meticuloase.
5.2. Modalitatea de inscriere in Campanie
5.2.1. Participantii se pot inscrie in Campanie / Concurs incepand cu data de 12 mai 2022, ora 10:00, pana pe data de 16 mai 2022, ora 23:59, in fiecare zi, cu conditia sa respecte clauzele de la Art. 4.1.1.
5.2.2. Participantii se pot inscrie in Campanie astfel:
Participantii vor da follow paginii de Instagram Legrand Romania si vor adauga un comentariu creativ la postarea care anunta concusrul de pe pagina de instagram Cugetari Meticuloase (@cugetari.meticuloase) pentru a se inscrie la concursul Giveaway Meticulos şi Inteligent: Câştigă un bloc multipriză Legrand pentru zona TV. Fiecare Participant are dreptul la o singura inscriere in campanie.
Pentru a putea intra in posesia premiului, va trebui ca: • Participantul sa accepte conditiile de participare si sa fie validat conform paragrafelor mentionate mai sus.
5.3 Desfasurarea concursului Alegerea celor doi castigatori se va realiza pe data de 18 mai 2022 prin intermediul unui software care va desemna în mod aleator câstigătorii şi rezervele dintr-o bază de date ce conţine toate înscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial, din perioada 12 mai 2022, ora 10:00 - 16 mai 2022, ora 23:59. Extragerea va avea loc in ziua de 18 mai 2022. Extragerea premiilor se va realiza astfel: se vor alege cei 2 castigatori care vor primi cele 2 premii in valoare de 471 lei fiecare si 2 rezerve.
Art. 6 - Regulamentul oficial al Campaniei
Datele vor fi colectate in format electronic.
6.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia:
in format electronic, prin accesarea website-ului www.legrand.ro, sectiunea Informatii. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. In cadrul acestor mediatizari nu se vor folosi / dezvalui datele cu caracter personale ale Participantilor. Informatiile pe care astfel de materiale le contin se supun prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.legrand.ro, sectiunea Infromatii, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
Art. 7 – Validarea câştigătorului. Acordarea premiului
7.1 Ulterior desemnării câştigătorilor, Organizatorul va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor, precum şi respectarea tuturor dispoziţiilor prezentului Regulament. Participanţii care au fost desemnaţi câstigători vor fi contactaţi printr-un reply la comentariul înscris pe Instagram in data de 18 mai 2022, dar si prin intermediul unui story pe paginile de Instagram Legrand Romania si Cugetari Meticuloase. Aceştia vor răspunde în mesageria privată cu datele de contact necesare pentru procesul de validare (nume, prenume, adresa pentru livrarea premiului, inclusiv cu cod poştal, numar de telefon), în termen de 2 zile. Expedierea premiilor se va face prin expedierea acestora la adresele comunicate de catre castigatori prin intermediul serviciilor de curierat oferite de TNT.
7.2 Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii. Nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
7.3 Neidentificarea castigatorului (prima persoana extrasa) ca urmare a indicării unor date invalide la momentul completarii datelor cu caracter personal (adresa de e-mail, nume prenume complet, adresa), existenta unor neconcordante intre informatiile oferite de participant in momentul inscrierii la concurs si datele din documentele de identificare sau neacceptarea premiului pana la data de 20 mai 2022, ora 12:00, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Organizatorul va contacta un al doilea Participant extras.
Premiul respectiv ramane la dispozitia Organizatorului. Un participant poate fi desemnat castigator al unui singur premiu. Premiile nu pot fi cesionate.
Art. 8 - FORŢA MAJORĂ
8.1 Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului Civil. Organizatorii, dacă invocă forţa majoră, sunt obligaţi să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
8.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţa lor, de a asigura desfãşurarea în bune condiţii a Campaniei.
Art. 9 - LITIGII ŞI RECLAMAŢII
(1) În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
(2) Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Legrand Romania S.R.L., Strada Gara Herastrau, Nr. 4D, Complex Green Court, Corp C, Et. 2, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: legrand.romania@legrand.ro, în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie/ reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei.
Art. 10 - Alte Clauze
10.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
10.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare care i se pare suspecta (participare cu ajutorul si/sau interventia tehnicii de calcul manipulative sau orice participare care depaseste limitele si scopurile rezonabile descrise in prezentul Regulament) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, informand Participantul cu privire la motivele rezonabile ale suspiciunii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in prezenta Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe perioada desfăşurării Campaniei sau de a suspenda/ întrerupe/prelungi/sista desfăşurarea Campaniei fără drept de compensare sau fără plata vreunei despăgubiri, de orice fel. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoştinţă participanţilor conform Regulamentului, fără preaviz. Modificarea Regulamentului se realizează prin încheierea unui act adiţional ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adiţional la Regulament va fi autentificat de un notar public.
Organizatorul
S.C. LEGRAND S.R.L.

Prin,
WHITE IMAGE LOYALTY SRL
În calitate de AGENŢIE ÎMPUTERNICITĂ